De schakelgroepen

Nieuwkomers in de schakelklas

For English? Please see below

Op basisschool Over de Slinge hebben we een aantal schakelklassen voor nieuwkomers. In de schakelklas staat mondelinge taalvaardigheid, lezen en schrijven in het Nederlands voorop. Daarnaast krijgen kinderen in de schakelklas ook rekenen, lichamelijke oefening, sociale vaardigheid en handvaardigheid. De kinderen in de schakelklas hebben ook de mogelijkheid om onder schooltijd zwemles te volgen.

De schakelklas biedt onderwijs aan kinderen in de leeftijd tussen 6 en 12 jaar oud, die recentelijk vanuit het buitenland in Nederland zijn komen wonen. We streven ernaar om de kinderen na 1 jaar uit te laten stromen in een reguliere groep. Soms kan het nodig zijn om het kind langer in de schakelklas te houden. De ouders en/of verzorgers worden actief betrokken bij de keuzes die worden gemaakt in het kader van een door- of uitstroom. Net als in de reguliere groepen zijn er een aantal keer per jaar oudergesprekken ingepland waarin de ontwikkeling van het kind wordt geëvalueerd. Wanneer nodig, kunnen we in de gesprekken gebruik maken van een tolk.

De ontwikkelingen van de kinderen in de schakelklas worden bijgehouden met een Ontwikkelingsperspectief Plan, een zogenaamd OPP. Iedere 10 weken wordt het OPP geëvalueerd. Drie keer per jaar worden alle kinderen getoetst op technische leesvaardigheid, leesbegrip, taalverzorging en rekenen. De drie momenten zijn:

- Tijdens de intake;

- Na 20 onderwijsweken;

- Na 40 onderwijsweken.

Mocht u meer informatie willen over de schakelklassen, dan kunt u terecht bij de intern-begeleider van de schakelklassen: Jale Ercan. Zij is bereikbaar via j.ercan@overdeslinge.nl of via de schooltelefoonnummers: 010-4800790 of 010-4803552.

 

New scholars in the transitional class

At primary school Over de Slinge we offer transitional classes for new scholars primarily focused upon the Dutch language. In these classes, oral language, reading and writing skills in Dutch are paramount. In addition, children in these classes also receive math, physical education & sport and manual dexterity courses. The scholars in the transitional classes also have the opportunity to take swimming lessons during school hours.

The transitional classes offer education to children between the ages of 6 and 12, who recently came to live in the Netherlands from abroad. We aim to integrate the transitional scholars into regular classes after 1 year. Sometimes it may be necessary to offer a scholar an additional year of transitional education. The parents and/or caretakers are actively involved in the choices made regarding the transition to a regular class. As in the regular classes, parental meetings are scheduled several times a year during which the development of the child is evaluated and discussed. If necessary, we can use an interpreter during these meetings.

The individual development of the children in the language classes is tracked with a Development Perspective Plan, a so-called OPP. An evaluation of this plan will take place approximately every 10

weeks. All children are tested three times a year on technical reading skills, reading comprehension, language skills and math. The three moments are:

- During the intake;

- After 20 weeks of education;

- After 40 weeks of education.

If you would like to receive more information about these classes, please contact the internal supervisor: Jale Ercan. She can be reached via j.ercan@overdeslinge.nl or via the school telephone numbers: 010-4800790 or 010-4803552.