Welkom op de website van
openbare basisschool Over de Slinge.

Ons verhaal

“Wij geloven dat ieder kind ertoe doet en het onze taak is samen met het kind en ouders/ verzorgers de best mogelijke uitgangspositie voor een leuke en gelukkige toekomst te creëren.”

OBS Over de Slinge staat al jaar en dag voor inclusiviteit. Iedereen, leerlingen, ouders/ verzorgers en medewerkers, mogen hier zijn wie ze zijn met respect en oog voor elkaar. Iedereen doet ertoe! Wat ons bindt? ‘De passie om het best mogelijke en leukste onderwijs te geven voor onze leerlingen!’

Naast dat wij meer dan goed cognitief onderwijs geven staat de sociaal emotionele ontwikkeling van ieder kind centraal. We realiseren ons dat we de eerst stap naar de toekomst van ieder kind zijn. Een kind dat gaat ontdekken wat hij/zij leuk vindt, waar het goed in is of zelfs talent voor heeft. Ieder op zijn/haar eigen niveau. Waar plezier en ontwikkeling van de kinderen onze grootste beloning is. Veiligheid speelt hierin een zeer belangrijke rol. Iets waar we iedere dag mee bezig zijn en waar nodig ingrijpen. Het is voor ons een werkwoord!

Wij omarmen innovatie binnen het onderwijs. Daarom is de leergierigheid en ontwikkelingsgericht denken en handelen van onze medewerkers voorwaardelijk. We gaan veel verder als enkel het

basisaanbod van andere scholen. Met als uitgangspunt de behoeften van onze leerlingen en wat de toekomst van hun vraagt. ‘Ieder kind doet er toe’ is voor ons geen loze kreet maar een overtuiging die wij samen delen. In onze wijk Pendrecht, waar we trots op zijn, is er een hoge instroom van kinderen die recent naar Nederland zijn gekomen. Ook deze kinderen verdienen en krijgen een plek bij ons in de schakelklassen. Ook hoogbegaafde kinderen geven wij waar ze recht op hebben in onze Plus-klas. Onze hechte samenwerking met de “Kinderfaculteit” stelt ons instaat het kind extra en naschoolse activiteiten te bieden en waar nodig extra ondersteuning op de basisvakken taal en rekenen.

Sport, bewegen en gezond leven nemen een centrale rol in binnen onze school, zowel tijdens als na de lessen. We zijn ook niet voor niks een “Lekker fit school”. Wij zijn trots op onze leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers omdat we samen met plezier bouwen aan de toekomst. OBS Over de Slinge is gewoon meer dan een basisschool!

Onze kernwaarde:

  • Kwalitatief goed onderwijs à continue ontwikkelen;
  • Gelijkwaardigheid à sociale vorming;
  • Verantwoordelijkheid à samen met leerkrachten, ouders én kinderen;
  • Gezonde leefstijl à Lekker-Fit school;
  • Opbrengstgericht werken à systematisch en cyclisch werken.

 

Aanmeldingsprocedure

Hoe en wanneer je kind aanmelden op een school?

Informatie aanmelden groep 1 

Welkom op onze school! Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden. U kunt ook dit filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam. 

Stappen voor het aanmelden 

Eerst kennismaken

Wilt u eerst kennismaken met onze school? Dat kan. Door middel van een rondleiding krijgt u een kijkje in onze school. Deze rondleiding wordt verzorgd door de directie. Dat is ook het moment dat u allerlei vragen over de school kunt stellen.

Aanmelden 

Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, neemt de IB-er contact met u op. Zij stelt vragen over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.  

Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. U kunt het SOP vinden op onze website.

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.  

Zorgplicht 

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, en wij zijn de school van uw eerste voorkeur, hebben wij zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.  

Wij hebben geen zorgplicht: 

  • Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website of schoolgids hebben aangegeven dat we vol zitten.  Op dit moment zijn de volgende groepen vol: 4A, 6A, 6C, 7A, 7C, 8A, 8C en de beide schakelgroepen voor nieuwkomers.
  • Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. Op onze school is een school van het openbaar onderwijs.

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.

Wachtlijst

Onze school heeft momenteel een wachtlijst.
Voor de schakelgroepen voor nieuwkomers onderwijs hanteren wij een wachtlijst. Er zijn twee schakelgroepen:

  • SK1: leerlingen van 6 t/m 9 jaar.
  • SK2: leerlingen van 10 t/m 12 jaar.

Indien er plaats is in één van de schakelgroepen, wordt de volgorde van de wachtlijst in acht genomen rekening houdend met de leeftijd.

Wendagen 

Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, krijgt uw kind een maand voorafgaand aan de startdatum een welkomstkaartje, waarop twee wendagen staan ingepland.

Informatie aanmelden zij-instroom 

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.  

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoek plicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in.   

 


Uw kind ziekmelden

Lees meer

Instagram

Lees meer

Youtube

Lees meer

Contact

Lees meer