Welkom op de website van
openbare basisschool Over de Slinge.

Ons verhaal

“Wij geloven dat ieder kind ertoe doet en het onze taak is samen met het kind en ouders/ verzorgers de best mogelijke uitgangspositie voor een leuke en gelukkige toekomst te creëren.”

OBS Over de Slinge staat al jaar en dag voor inclusiviteit. Iedereen, leerlingen, ouders/ verzorgers en medewerkers, mogen hier zijn wie ze zijn met respect en oog voor elkaar. Iedereen doet ertoe! Wat ons bindt? ‘De passie om het best mogelijke en leukste onderwijs te geven voor onze leerlingen!’

Naast dat wij meer dan goed cognitief onderwijs geven staat de sociaal emotionele ontwikkeling van ieder kind centraal. We realiseren ons dat we de eerst stap naar de toekomst van ieder kind zijn. Een kind dat gaat ontdekken wat hij/zij leuk vindt, waar het goed in is of zelfs talent voor heeft. Ieder op zijn/haar eigen niveau. Waar plezier en ontwikkeling van de kinderen onze grootste beloning is. Veiligheid speelt hierin een zeer belangrijke rol. Iets waar we iedere dag mee bezig zijn en waar nodig ingrijpen. Het is voor ons een werkwoord!

Wij omarmen innovatie binnen het onderwijs. Daarom is de leergierigheid en ontwikkelingsgericht denken en handelen van onze medewerkers voorwaardelijk. We gaan veel verder als enkel het

basisaanbod van andere scholen. Met als uitgangspunt de behoeften van onze leerlingen en wat de toekomst van hun vraagt. ‘Ieder kind doet er toe’ is voor ons geen loze kreet maar een overtuiging die wij samen delen. In onze wijk Pendrecht, waar we trots op zijn, is er een hoge instroom van kinderen die recent naar Nederland zijn gekomen. Ook deze kinderen verdienen en krijgen een plek bij ons in de schakelklassen. Ook hoogbegaafde kinderen geven wij waar ze recht op hebben in onze Plus-klas. Onze hechte samenwerking met de “Kinderfaculteit” stelt ons instaat het kind extra en naschoolse activiteiten te bieden en waar nodig extra ondersteuning op de basisvakken taal en rekenen.

Sport, bewegen en gezond leven nemen een centrale rol in binnen onze school, zowel tijdens als na de lessen. We zijn ook niet voor niks een “Lekker fit school”. Wij zijn trots op onze leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers omdat we samen met plezier bouwen aan de toekomst. OBS Over de Slinge is gewoon meer dan een basisschool!

Onze kernwaarden:

 1. Groei
  We hebben een positieve kijk op onze leerlingen en hun ontwikkeling. Wij willen dat onze leerlingen zich optimaal ontwikkelen, zowel cognitief, motorisch, creatief als sociaal-emotioneel, binnen de mogelijkheden van ieder kind. Ook ons team streeft naar professionele groei, door eigen kwaliteiten te kennen en zichzelf te blijven ontwikkelen. Hiervoor vormen veiligheid en vertrouwen de basis. Mogelijkheden en talenten staan centraal. We stellen hoge verwachtingen en zoeken naar uitdagingen.

 2. Ontmoeting
  Onze school is een ontmoetingsplek. We zorgen voor een goed pedagogisch klimaat, waardoor het zelfvertrouwen van de kinderen groeit en ze samen in veiligheid en met plezier kunnen leren. Hierbij mogen we fouten maken, daar leren we van. De school is de maatschappij in het klein. We zijn nieuwsgierig naar elkaar en elkaars verhaal, leren van elkaars verschillen en dragen zorg voor elkaar en onze omgeving.

 3. Verbinding
  Samen komen we verder! Op Over de Slinge werkt een professioneel team met een lerende, open houding. Dagelijks wordt er gewerkt aan onderwijsontwikkeling, zodat we het beste kunnen bieden aan ieder kind. Door een goede samenwerking tussen school, ouders, leerlingen en betrokken externe partners creëren we de beste leeromgeving. Ouderbetrokkenheid staat bij ons hoog in het vaandel. Wij betrekken ouders en kinderen bij het onderwijs door gesprekken te voeren op basis van wederzijds vertrouwen en respect. Elkaar helpen, samenwerken en successen vieren, zorgt ervoor dat we plezier hebben in ons werk en doelen realiseren. Dat is de basis van ons onderwijs.

 4. Gezonde school
  Wij vinden een fitte en gezonde leefstijl belangrijk. Bewegen, motoriek en sport vormen de centrale pijlers die het cognitieve en sociaal-emotioneel leren ondersteunen. Een vakleerkracht verzorgt het bewegingsonderwijs in alle groepen en daagt leerlingen uit hun talenten op sportgebied te ontdekken. Niet alleen bij de gymlessen zetten we in op meer beweging, ook in de gewone lessen wordt bewegend leren ingezet. Door aandacht te hebben voor bewegend leren, buiten lessen, sportieve activiteiten en een gezonde leefstijl, maken we het onderwijs leuker.

 5. Ontwikkelingsgericht
  We vinden het belangrijk dat de leerlingen het beste uit zichzelf halen en daardoor steeds een sprong voorwaarts maken. Aan de hand van vooropgestelde doelen die aansluiten op het niveau en de leefwereld van de leerlingen, stellen we hoge verwachtingen en worden successen ervaren. Naar aanleiding van evaluatie en (zelf)reflectie worden systematisch weer nieuwe doelen gesteld. Zo ontwikkelen de leerlingen zich continue, zowel cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch als creatief.

 

Aanmeldingsprocedure

Hoe en wanneer je kind aanmelden op een school?

Informatie aanmelden groep 1 

Welkom op onze school! Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden. U kunt ook dit filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam. 

Stappen voor het aanmelden 

Eerst kennismaken

Wilt u eerst kennismaken met onze school? Dat kan. Door middel van een rondleiding krijgt u een kijkje in onze school. Deze rondleiding wordt verzorgd door de directie. Dat is ook het moment dat u allerlei vragen over de school kunt stellen.

Aanmelden 

Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, kunt u een aanmeldingsformulier downloaden en/of ophalen bij directie of IB op een van de locaties. Het ingevulde aanmeldingsformulier kunt u inleveren bij directie of IB of per mail versturen aan info@overdeslinge.nl

Aanmeldformulier nieuwe jonge kleuter

Aanmeldformulier leerling van een andere basisschool

Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We hebben als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Hiervoor neemt de IB-er contact met u op. Zij stelt vragen over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders. Na toestemming van de ouders neemt de IB-er contact op met de peuterspeelzaal of de vorige school. Zo kunnen we de onderwijsbehoeften het best in kaart brengen. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. U kunt het SOP vinden op onze website.

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.  

Op het moment dat we overgaan tot inschrijven, wordt er telefonisch contact met u opgenomen om een afspraak te maken. Op dat moment neemt u het paspoort of de identiteitskaart van de leerling mee, alsook de zorgpas. Zo zorgen we ervoor dat de registratie goed verloopt.

Zorgplicht 

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, en wij zijn de school van uw eerste voorkeur, hebben wij zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.  

Wij hebben geen zorgplicht: 

 • Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website of schoolgids hebben aangegeven dat we vol zitten.  Op dit moment zijn de volgende groepen vol: 3A, 5C, 8A, 8C en de schakelgroepen voor nieuwkomers.
 • Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. Onze school is een school van het openbaar onderwijs.

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.

Wachtlijst

Voor de schakelgroepen voor nieuwkomers onderwijs hanteren wij een wachtlijst. Er zijn drie schakelgroepen:

 • SK1: leerlingen van 6 en 7 jaar.
 • SK2: leerlingen van 8 en 9 jaar.
 • SK3: leerlingen van 10 t/m 12 jaar.

Indien er plaats is in één van de schakelgroepen, wordt de volgorde van de wachtlijst in acht genomen rekening houdend met de leeftijd.

Wendagen 

Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, krijgt uw kind een maand voorafgaand aan de startdatum een welkomstkaartje, waarop twee wendagen staan ingepland.

Informatie aanmelden zij-instroom 

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.  

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoek plicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in.   

 


Uw kind ziekmelden

Lees meer

Instagram

Lees meer

Youtube

Lees meer

Contact

Lees meer