MR

Notulen vergadering 13 juni 2019

Notulen MR 13 juni 2019  

 

Aanwezig: Denise, Aafje, Majorry, Sandra, Jatifah,  Pertra, Linette en Korlien 

Afwezig:   Janneke (met kennisgeving) 

               Abdul  (latere melding....afwezig door werk) 

                Ruud  

 

 1. Opening 

 

 1. Vaststellen agenda

  

 1. Notulen

                       Worden goedgekeurd 

 

4.Mededelingen 

                       Aafje meldt dat ze een andere baan heeft per 1 augustus 2019. 

 

 1. 5. Actielijst

                      Afgerond 

                       * Plannen vergaderingen 1e op 5 sept. 2019 op de Krab. De andere data later. 

                     *  ouder is gemaild 

                     * antwoorden van VOO over het bestuur formatieplan  

 1. Is dit een zaak van de individuele MR-en? Of van de GMR? 
                         De MR krijgt een formatieplan op schoolniveau. De GMR op   

                       bestuursniveau.  

 1. 2. Indien het een zaak is van de MR --> wie levert het aan en wanneer? 
                          De schooldirecteur levert het formatieplan aan aan de MR. In het (G)MR- 

                        reglement  staat hoeveel tijd voor de vergadering die MR de stukken 

                       dient te krijgen.  

                      1 à 2 weken tevoren is te doen gebruikelijk.  

                 3.Klopt het dat het schoolplan een vertaling is van het bestuur formatieplan? 

                       Nee. Het schoolplan is feitelijk het strategisch plan van de school/het  

                           bestuur, dat  voor 4 jaar geldig is en waarin de school o.a. zijn  

                        doelstellingen en kwaliteitsbeleid voor de komende tijd vastlegt. De MR  

                       moet hiermee instemmen 

                         Het formatieplan wordt per jaar ingevuld en aan de Personeelsgeleding  

                         van de MR ter instemming voorgelegd en is vooral afhankelijk van het 

                        aantal leerlingen, maar bijvoorbeeld ook van de verdeling bovenschools/ 

                        schoolniveau 

                                                                                                                                                                                                   

       andere punten blijven staan en enkele krijgen aanvullingen: 

 1. het gaat lukken om het jaarverslag aan het eind van de schooljaar     

                       klaar te hebben 

 1. Jatifah vraagt per mail aan Ruud voor MR rekening voor volgend schooljaar 

 

6.Formatieschema/conceptbegroting 

                       Ruud is niet aanwezig. Hij dacht niet uitgenodigd te zijn en had niet   

                     begrepen/ gelezen dat   in de mail van 14 mei j.l. van Jatifah een uitnodiging stond                                                                                                                   

                      Vragen die opkomen zijn: 

 • Zijn alle fte’s  opgevuld en hoe? 
 • PMR via mail gelezen, dat 2 dames aangenomen zijn 
 • Wouter andere baan, gaat Jolanda naar die groep, want  zij gaat weg bij de kleuters  
 •  Baan Fem en Renee 
 • Voor ons is het nog niet duidelijk en de OMR maakt zich zorgen nu ze horen over          

                           de vele mutaties 

 • Is er overleg geweest met huidige collega’s voor eventuele  uitbreiding 

Van uren 

 • Heeft het team goedkeuring gegeven/ gaat het dat geven voor het uitbreiden van de uren van IB? Hier is al wel iemand voor aangenomen! 
 •  Waar / wanner nu voorlichting??? MR wil graag voor de vakantie toestemming geven 
 • Tijdsplanning formatie op site? 

                        

 

7.Overblijf  

                       . Worden de afspraken van een paar jaar terug nog gehandhaafd? 

                       MR wil dit graag in een protocol, zodat voor iedereen de regels duidelijk    

                       zijn en er naar verwezen kan worden. 

 • Dit beleid hoort ook in de schoolgids  
 •  de overblijf  blijkt op de Krab anders ingedeeld te zijn Waarom is dit niet            

                       transparant? 

 • Wie is verantwoordelijk tijdens de overblijf? 
 • Nederlands spreken tijdens overblijf en niet vervallen in moedertaal 
 • MR wil geïnformeerd worden en kan er 1 lijn komen 
 •  Wat doen we met kinderen waarvan de ouders niet betalen 

                        

                     Er wordt nagedacht door de directie over een andere vorm. 

                    Jatifah vraagt dit na bij directie 

 

8.Verkiezingen PMR 

                       Aafje heeft een nieuwe baan per aug. 19. 

                      Denise wordt verzocht nog een jaar in de MR te blijven. Zij overweegt het.  

                      Enige aanmelding tot nu toe is Nataska 

                      Aafje stuurt morgen een herinneringsmail en geeft aan dat er nu 2 vacatures zijn. 

 

9.Ontvangen mail GMR (Marlies) 

                       Na het lezen van het jaarplan/jaarverslag 2019-2020 werd duidelijk, dat we niet aan     

                      haar verzoek, een mening geven over de leertijduitbreiding, kunnen voldoen: 

                      Over de Slinge had in het verleden een iets te hoge score, zodat we niet in  

                      aanmerking kwamen voor Children’s zone. Daardoor was er ruimte voor de  

                      Kinderfaculteit. 

                     Janneke kan dit als antwoord geven. 

 

 

10.Sluiting (21.00 uur) 

Terug