MR

MR jaarverslag 2017-2018

Jaarverslag cursusjaar 2017/18

van de Medezeggenschapsraad van obs Over De Slinge

 

FUNCTIE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Een MR heeft medezeggenschap in beleid. Het beleid op onze school wordt (groten)deels bepaald door de wet, de minister en ons bestuur (Stichting BOOR). De wet en de minister bepalen het landelijk beleid voor elke basisschool in Nederland. Ons bestuur bepaalt nader beleid voor al zijn scholen in het Rotterdamse. Dit bestuursbeleid wordt gecontroleerd door onze GMR (de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Stichting BOOR) die daarvoor dus medeverantwoordelijk is.

Op Over De Slinge maakt onze directie het overige beleid, d.w.z. het beleid voor al wat niet alreeds door wet, minister en bestuur/GMR is geregeld. Voor dat laatste stukje beleid is onze directie verantwoordelijk; en daarin heeft onze MR medezeggenschap, wat onze MR dus medeverantwoordelijk maakt voor het beleid op Over De Slinge.

 

SAMENSTELLING MR

Wij mogen ons al enkele jaren verheugen in een voltallige bezetting van onze MR. Er waren altijd wel vijf personeelsleden bereid om zitting te nemen in de MR, maar voorheen was hiervoor nauwelijks belangstelling van ouders. Nu heeft de oudergeleding gedurende enkele jaren vijf leden. En toen zich vorig cursusjaar enkele ouders terugtrokken, bleken voldoende ouders bereid hun plek in te nemen.

Het afgelopen jaar hebben tot onze vreugde de ouders Sandra Mohan, Linette Zaalblok en Abdul Yussuf de lege plekken in onze oudergeleding (OMR) gevuld.

Onze MR heeft nu dus al enkele jaren tien leden: vijf OMR-leden en vijf PMR-leden. De wettelijke eis is dat er evenveel OMR-leden in de MR zitten als PMR-leden. Onze reglementaire eis is dat er minimaal acht leden in onze MR zitten. In ieder geval moeten er altijd evenveel ouders als personeelsleden lid zijn van de MR: fiftyfifty.

In ons reglement hebben wij tevens opgenomen hoe lang MR-leden geacht worden te functioneren, en wanneer zij dus vervolgens dienen af te vloeien. Dit afgelopen cursusjaar stond PMR-lid Peter Ekhart te boek om af te vloeien, na vele jaren PMR-lidmaatschap. Om hem te vervangen zijn verkiezingen uitgeschreven aangezien zich twee personeelsleden kandidaat stelden om deze ene PMR-vacature te vervullen. De uitslag van deze verkiezingen in juli 2018 luidt als volgt: Majorry Stierman zal vanaf komend schooljaar deel uitmaken van de PMR.

 

JAARPLAN/ACTIVITEITENPLAN MR

Vorig schooljaar hebben wij onder de deskundige begeleiding van VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs) waarvan onze MR lid is, een jaarplan voor het afgelopen cursusjaar gemaakt dat voldoet aan alle wettelijke eisen. Daarin hebben wij in samenspraak met de directie onze officiële missie en visie beschreven, alsmede alle te verwachten activiteiten gedurende het afgelopen schooljaar.

Dit jaarplan noemen wij ons ACTIVITEITENPLAN dat voor een ieder is in te zien. Het afgelopen jaar was het eerste jaar waarin wij volgens dit officiële ACTIVITEITENPLAN hebben gewerkt. Voor het komend cursusjaar 2018/2019 kunt u eenzelfde jaarplan (ACTIVITEITENPLAN) verwachten en inzien.

 

ENKELE ACTIVITEITEN MR AFGELOPEN CURSUSJAAR

Wij hebben de verschillende versies van het jaarplan voor Over De Slinge dat de directie ons voorlegde doorgelezen, en met de uiteindelijke versie in september 2017 ingestemd.

We hebben besloten dat wij jaarlijks een bijeenkomst/borrel van team+MR+OR op kosten van de MR nodig vinden. Ons team is namelijk niet altijd even goed op de hoogte van welke ouders meewerken via MR of OR. Tevens kennen ouders en teamleden van het ene gebouw die van het andere gebouw nauwelijks, terwijl wij toch één school zijn.

Ook hebben wij als MR met de directie een eigen budget kunnen regelen conform de geldende wettelijke regelgeving. Daaruit willen wij o.a. de genoemde ‘borrel’ betalen.

 

TRANSPARANTIE

Tevens hebben wij het afgelopen cursusjaar gesproken over de transparantie die wij als MR zeggen te willen bevorderen. Onze missie luidt immers dat wij transparantie, gelijke behandeling en onderling overleg in onze school bevorderen.

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat transparantie betekent dat elk beleid op Over De Slinge t.a.v. elk gewenst onderwerp duidelijk en bekend moet zijn bij elke betrokkene, en dat de procedures waarlangs dit beleid is/wordt vastgesteld eveneens duidelijk en bekend moeten zijn bij elke betrokkene.

T.a.v. het schoolreisbeleid op Over De Slinge heeft de MR de directie o.a. de volgende vragen gesteld:

- op welke voorwaarden mogen ouders meegaan met het schoolreisje?

- mogen deze ouders meelopen met het groepje van hun eigen kind, of juist niet?

- wat doen we met kinderen wier ouders geen ouderbijdrage betaald hebben?

De antwoorden daarop dienen nog te worden vastgelegd als schoolbeleid.

Transparantie betekent in onze ogen dat het beleid op Over De Slinge over elk belangrijk onderwerp voor iedere betrokkene duidelijk is, en tevens ergens terug te vinden is. Transparantie betreft in onze ogen eveneens dat iedere betrokkene duidelijk weet langs welke (stem)procedures dat beleid tot stand komt.

 

FORMATIEPLAN VOOR KOMEND CURSUSJAAR

Het formatieplan voor cursusjaar 2018/19 was de laatste van onze activiteiten/verantwoordelijkheden in het afgelopen cursusjaar.

De directie dient de MR daarin duidelijkheid te verschaffen over de middelen (financiën) waarover Over De Slinge beschikt voor de inzet van personeel, alsmede hoe de directie deze middelen wil verdelen over de verschillende functies/taken.

Het overleg daarover is gestart op 16 april 2018. Het formatieplan is door de MR goedgekeurd tijdens de vergadering van 11 oktober jl.

Voor de formatie voor 2019/20  krijgt de MR, op eigen verzoek, begeleiding van dhr. Henk Nieborg (Nieborg-act.nl) bij het proces rondom de formatie.

Terug