MR

Notulen vergadering 30 november 2017

 

MR

Datum:          30 november 2017

Aanvang:      19.30

Locatie:       Personeelskamer Krabbendijkestraat

Aanwezig:    Jatifah, Sandra, Korlien, Peter, Denise, Aafje, Janneke

 

 

 

 

  1. Opening

 

  1. Vaststellen agenda

 

  1. Mededelingen

 

  1. Actielijst:

* De schoolpleinen zijn schoon. Er was wat geluidsoverlast, maar dat is onvermijdelijk. Het doel heiligt de middelen. Besloten wordt dat de herfstbladeren niet meer besproken worden in de MR.

* Formatie. Peter wil dit graag uitgebreider bespreken bij W.v.t.t.k. We schuiven het door naar punt 8.

* Stakingsbrief: OMR is blij dat directie tijdig de ouders heeft geïnformeerd over een eventuele staking.

De OMR gaat na of het nodig is een kant-en-klare brief te maken die ouders dan op kunnen sturen naar het ministerie, zodat ze op die manier hun steun uit kunnen spreken. De vraag is: is er behoefte aan? Tip: wellicht is op internet een dergelijke brief te vinden.

*Borrel OR/MR/team: Deze willen we organiseren op het moment dat OR en MR volledig bemand zijn. De MR wil het wel bekostigen vanuit eigen budget schooljaar 2017. Denise regelt dit verder met Ruud.

*De overige punten op de actielijst worden behandeld à zie nieuwe actielijsten.

 

  1.     begroting à komt te vervallen

Ruud heeft nog geen begrotingsgesprek bij BOOR gehad. Daardoor kan hij ons niet van de juiste stukken voorzien. De begroting komt in januari terug op de agenda. Janneke vraagt na bij Ruud of het zinvol is om de ‘begroting’ jaarlijks in november op de agenda te plaatsen (volgens activiteitenplan) of dat we het beter sowieso in januari kunnen agenderen.

 

  1. oudervergoeding à vervolg

Vorig jaar is tijdens het ontwikkelen van het activiteitenplan gesproken over een oudervergoeding. Jatifah heeft contact gehad met VOO en uiteindelijk met Henk. De vergoeding waar vorig jaar over gesproken is, is bedoeld voor GMR-leden.

Een eventuele vergoeding voor OMR-leden zou uit het schoolbudget moeten komen, zoals aangegeven door Henk Nieborg. Dit moet met de directie besproken worden.

Lidmaatschap van de MR is een vrijwillige functie, aanwezige OMR-leden voelen er niets voor om hiervoor het schoolbudget te gebruiken en zien van deze mogelijkheid af.

De vergadering besluit om op het eind van het kalenderjaar, uit eigen budget, op gepaste wijze de ouders tegemoet te komen en te bedanken.      

 

  1. OMR

De ouder die een vergadering bij wilde wonen is afwezig. Aafje gaat informeren. We wachten deze uitkomst even af. Daarna mailt Janneke de ouder die op de wachtlijst staat.

 

 

  1. Sluiting (20.45)
Terug