MR

MR jaarverslag 2020-2021

 

 

 

Jaarverslag

cursusjaar 2020/2021

van de

Medezeggenschapsraad

van obs Over De Slinge

 

Rotterdam, juli 2021

 


FUNCTIE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Een MR heeft medezeggenschap in beleid. Het beleid op onze school wordt (groten)deels bepaald door de wet, de minister en ons bestuur (Stichting BOOR). De wet en de minister bepalen het landelijk beleid voor elke basisschool in Nederland. Ons bestuur bepaalt nader beleid voor al zijn scholen in het Rotterdamse. Dit bestuursbeleid wordt gecontroleerd door onze GMR (de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Stichting BOOR) die daarvoor dus medeverantwoordelijk is.

Op Over De Slinge maakt onze directie het overige beleid, d.w.z. het beleid voor al wat niet alreeds door wet, minister en bestuur/GMR is geregeld. Voor dat laatste stukje beleid is onze directie verantwoordelijk; en daarin heeft onze MR-medezeggenschap, wat onze MR dus medeverantwoordelijk maakt voor het beleid op Over De Slinge.

 

SAMENSTELLING MR

Zitting hebben genomen in de MR in de periode 2020/2021

Vanuit de PMR

 Korlien Egmond (secretaris),

 Carla Schuurman,

 Nataska Verbruggen (penningmeester) ,

 Peter Ekhart en Sam Eyking (co-notulist).

Vanuit de OMR

Jatifha Mathilda Abdul-Hamid (voorzitter)

Sandra Mohan

Linette Zaalblok (co-notulist)

Chequita Sandvliet

Ishan Kalpoe.

Tijdens de  periode 2020-2021 zijn de volgende leden afgetreden:

Vanuit PMR: Sam Eyking.

Vanuit OMR: Jatifha Mathilda Abdul-Hamid, Chequita Sandvliet en Ishan Kalpoe.

Onze MR heeft al enkele jaren tien leden: vijf OMR-leden en vijf PMR-leden. De wettelijke eis is dat er evenveel OMR-leden in de MR zitten als PMR-leden. Onze reglementaire eis is dat er minimaal acht leden in onze MR zitten. In ieder geval moeten er altijd evenveel ouders als personeelsleden lid zijn van de MR: fiftyfifty.

In ons reglement hebben wij tevens opgenomen hoe lang MR-leden geacht worden te functioneren, en wanneer zij dus vervolgens dienen af te vloeien.

Voor het komende cursus jaar staan er twee MR leden op de rol om vervangen te  worden of zich wederom herkiesbaar te stellen.

ENKELE ACTIVITEITEN VAN DE MR HET AFGELOPEN CURSUSJAAR

Door het vertrek van de schooldirecteur Ruud van Orsouw moest het bestuur opzoek naar een nieuwe school directeur. De MR heeft een actieve rol bij het kiezen van een directeur. Vanuit die rol heeft de MR een advies uitgebracht aan de directie met betrekking tot het tijdelijk aanstellen van Patricia Keukelaar als directrice.

Patricia is gestart met begeleiding/coaching van Lynne onder bepaalde voorwaarden.

MR leden zijn akkoord met de tijdelijke aanstelling van Patricia als  directrice.

Dit op grond van onderstaande  informatie:

  1. De MR acht het in het belang van onze school om zo snel mogelijk een stabiele en duidelijke schoolleiding neer te zetten gezien de vele onduidelijkheden en veranderingen die sinds december 2018 zijn gepasseerd (inspectieoordeel, uitval Sonja, inzet Han, inzet Lynne, uitbreiding IB, stoppen Han, aankondiging vertrek van Ruud, aanvoer van Lynne als Ruuds vervanger, meer uitbreiding IB). Alleen al daarom acht de MR het hoog tijd dat er nu een duidelijke keus wordt gemaakt qua schoolleiding.
  2. De PMR-leden hebben in september/oktober een uitstekende eerste indruk gekregen van Patricia’s functioneren als waarnemend
  3. Tevens meldt Annemiek ons namens de BAC dat een nieuwe sollicitatieronde weinig kans van slagen heeft, omdat er nauwelijks directeuren te vinden zijn. Kortom, een tamelijk kansloze missie (volgens Annemiek) waardoor onze school wederom vele maanden lang 'stuurloos' zou moeten zijn.

 

 

Schooltijden

De Mr kon in verband met het coronavirus de enquête te evaluatie van de schooltijden niet uitvoeren.

Ontwikkeling

Het verder ontwikkelen van een open en benaderbare MR waar de communicatielijnen kort en doeltreffend zijn (o.a. inrichting digitale MR-omgeving). Dit om het contact met de achterban (personeel en ouders) drempelverlagend te houden.

Nieuwsbrief

Dit studiejaar is de MR gestart met het leveren van een bijdrage in het nieuwsbrief. Hierin wil de MR zijn taken van de afgelopen periode en de komende maand onder de aandacht van het personeel en de ouders (achterban) brengen.

Overleg

Het uitbouwen van een constructief-kritische relatie met het (boven schools) management en bestuur (o.a. meer proactieve benadering).

Stappenplan formatie met ondersteuning van derden

De directie dient de MR duidelijkheid te verschaffen over de middelen (financiën) waarover Over De Slinge beschikt voor de inzet van personeel, alsmede hoe de directie deze middelen wil verdelen over de verschillende functies/taken.

Om hier meer duidelijkheid en zicht op te krijgen heeft de MR een formatie stappenplan opgesteld n.a.v. een bijeenkomst met dhr. Henk Nieborg (Nieborg-act.nl)

Met als doel om al eerder in het jaar op de hoogte te kunnen zijn van de voorlopige formatie. Dit zou de nodige onrust weg kunnen nemen bij alle partijen zowel bij de directie als bij de leerkrachten en de ouders.

Dit valt weer samen met de nodige transparantie die nodig zijn voor het opstellen van de MR-protocollen.

Het formatiestappenplan ligt klaar maar tijdens het opstellen van de formatie van het schooljaar 2019/2020 is hier nog geen gebruik van gemaakt door de directie.

Transparantie

Tevens is het onderwerp transparantie ook dit cursusjaar meerdere malen aan bod gekomen. Onze missie is immers dat wij transparantie, gelijke behandeling en onderling overleg in onze school willen bevorderen.

Transparantie betreft in onze ogen nog steeds dat iedere betrokkene duidelijk weet langs welke (stem)procedures dat beleid tot stand komt.

Het onderwerp stappenplan formatie en daaruit volgend de transparantie staan ook volgend schooljaar weer op onze agenda. Dit proces is nog onder constructie.

Het functioneren van de MR

 De MR maakt gebruik van verschillende modellen om het planmatig aanpakken van taken en verantwoordelijkheden (o.a. opstellen activiteitenplan) te bevorderen. Aan het begin van elk cursusjaar maken wij een activiteitenplan om termijnen en doelen vast te leggen. Dit plan wordt tijdens elke MR vergadering als leidraad gebruikt.

 

 Vergaderdata

In dit cursusjaar zijn op de volgende dagen vergaderd:

10 september 2020                      14 januari 2021

   8 oktober 2020                          11 februari 2021

   5 november 2020                      11 maart 2021

   3 december 2020                        8 april 2021

                                                     20 mei 2021

                                                     17 juni 2021

                                                      2 juli 2021

Terug