MR

Notulen vergadering 3 oktober 2019

Datum:          3 oktober 2019

Aanvang:      19.30

Locatie:         Personeelskamer Krabbendijkstraat

Aanwezig: Nataska, Jatifah, Sandra, Linette, Korlien, Majorry, Denise, Ozlem, Chequita, Mo

 

 

 

 • Opening

 

 1. De nieuwe OMR leden worden welkom geheten vanaf vandaag vullen Chequita en Mo de functie in als OMR lid, Ozlem is officieel toegetreden als lid van de PMR.

 

 1. Vaststellen agenda

Majorry notuleert

 

 •                Mededelingen
 • MR-cursus Sandra heeft geïnformeerd bij Boor en voorlopig worden er op korte termijn geen cursussen aangeboden. Inmiddels is al er contact geweest met het VOO en zij kunnen een cursus aanbieden op locatie en dat zal gaan plaats vinden op 28-11-2019 om 19:30-22:00 locatie Sommelsdijkstraat
 • Overdacht penningmeesterschap, Nataska heeft navraag gedaan bij Petra en er zijn geen gegevens die overgedragen moeten worden. 

 

 • Nataska gaat informeren wat er op dit moment nog in de kas zit en via evt. mailverkeer worden eventuele uitgaven nog achterhaalt.
 •                Accorderen notulen 5 september

 

     Notulen zijn goedgekeurd.

 

 

 •                Actielijst

 

 • Afgeronde actiepunten blijven in de lijst weergegeven worden i.v.m. zichtbaarheid.
 • Instemmingsrecht schoolgids afgerond
 • Korlien past activiteitenplan aan.
 • Protocollen, statuten, procedure vastleggen Korlien
 • Inventarisatie schooltijden wordt doorgeschoven, dit schooljaar wel voorbereiden, evt. enquête etc. Ozlem en Mo
 • Penningmeester/beheer rekening Nataska
 • Jaarplan Majorry
 • Samenstellen MR-map met protocollen(voorzet) Jathifah

 

 

 •                Activiteitenplan aanpassen

 

 1.           
 • Geldigheid activiteitenplan 3 jaar
 • Formele evaluatie MR 2 keer per schooljaar December en Juni/Juli
 • Takenlijst secretaris wordt gesplitst. Notuleren, verspreiden van de notulen Majorry en het bijhouden van de website en plaatsen op SharePoint Majorry en OzlemGespreksvoering met de directie voorafgaande aan de vergadering Korlien samen met de voorzitter Jathifah

 

  • De agenda opstellen en verspreiden Korlien
 • Takenpenningmeester blijven hetzelfde maar worden nu waargenomen door Nataska.
 • Vergaderschema 1ste halfjaar locatie Krabbedijkstraat 2de halfjaar Sommelsdijkstraat.Woe 11-12Do 20-02Do 23-04Vr 10-7

 

 • Do 11-06
 • Do 26-03
 • Do 16-01
 • Do 7-11
 • Nieuw schema tijdstermijn i.v.m. aftreden MR leden
 • Deze wordt even opnieuw gemaakt door Korlien.
 • Vastleggen activiteitenplan meenemen naar de volgende vergadering
 • Conceptbegroting wordt gedaan over een kalenderjaar en geen schooljaar.
 •  
 1. Schoolgids

De schoolgids is 30-9 verstuurd te kort dag om deze goed te bekijken door de OMR

Tot 9 oktober (OMR) bevindingen terugkoppelen naar de voorzitter deze worden dan 11 oktober teruggekoppeld naar Ruud

Inmiddels heeft de terugkoppeling plaats gevonden en is de schoolgids geplaatst op de site.

 

 1. Formatiebrief

                     In grote lijnen prima, verder moet de brief aangepast worden aan de          

                     onderwerpen/zaken die ter sprake komen.

                     Voorzitter Jatifah mailt de brief naar Ruud deze wordt vooraf door de leden van de

                     MR doorgelezen en evt. aangepast en goedgekeurd.

 

 1. Voortgang herstelplan

                     18 november is er een proefinspectie door BOOR de bevindingen hieruit worden    

                     weer besproken op de studiemiddag op 20 november.

                     Het officiële inspectiebezoek zal pas het 3de kwartaal dus na de voorjaarsvakantie

                    gaan plaats vinden. De school is momenteel een focusschool.

Management rapportage

 • Volgens bovenschools management zijn er op dit moment goede interventies waar te nemen op school
 • Er zijn workshops gegeven door teamleden. Er wordt gemonitord en beoordeelt door directie of de afspraken worden waargenomen.
 • Er zijn nieuwe doelenmuren en doelenborden.
 • Managementteam is aangepast, bestaat nu uit directie, ib en bc (bouwcoördinatoren) Er komen vaste tijden voor bijeenkomsten
 • Er is een personeelshandboek, duidelijkheid over wie waar verantwoordelijk voor is.
 • Er is nieuw personeel, wel 1 vacature.
 • Ib/ vervangend directie gaat de klassen in, begeleiding. Dit is op beide locaties.
 • Er verandert niks door uitkomst van het inspectierapport (volgt nog), herstelplan blijft hetzelfde.
Terug