MR

MR jaarverslag 2018-2019

FUNCTIE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Een MR heeft medezeggenschap in beleid. Het beleid op onze school wordt (groten)deels bepaald door de wet, de minister en ons bestuur (Stichting BOOR). De wet en de minister bepalen het landelijk beleid voor elke basisschool in Nederland. Ons bestuur bepaalt nader beleid voor al zijn scholen in het Rotterdamse. Dit bestuursbeleid wordt gecontroleerd door onze GMR (de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Stichting BOOR) die daarvoor dus medeverantwoordelijk is.

Op Over De Slinge maakt onze directie het overige beleid, d.w.z. het beleid voor al wat niet alreeds door wet, minister en bestuur/GMR is geregeld. Voor dat laatste stukje beleid is onze directie verantwoordelijk; en daarin heeft onze MR-medezeggenschap, wat onze MR dus medeverantwoordelijk maakt voor het beleid op Over De Slinge.

 

SAMENSTELLING MR

Zitting hebben genomen in de MR in de periode 2018/2019

Vanuit de PMR

Aafje Sopers, Janneke Foolen, Korlien Egmond, Denise Heijerman en Majorry Stierman.

Vanuit de OMR

Sandra Mohan, Linette Zaalblok, Abdul Yussuf, Petra van Dieijen, Jatifha Mathilda Abdul-Hamid.

Onze MR heeft nu dus al enkele jaren tien leden: vijf OMR-leden en vijf PMR-leden. De wettelijke eis is dat er evenveel OMR-leden in de MR zitten als PMR-leden. Onze reglementaire eis is dat er minimaal acht leden in onze MR zitten. In ieder geval moeten er altijd evenveel ouders als personeelsleden lid zijn van de MR: fiftyfifty.

In ons reglement hebben wij tevens opgenomen hoe lang MR-leden geacht worden te functioneren, en wanneer zij dus vervolgens dienen af te vloeien.

Voor het komende cursus jaar staat Denise Heijerman op de rol om vervangen te gaan worden of zich wederom herkiesbaar te stellen.

Met het schrijven dan het jaarverslag 2018/2019 is inmiddels duidelijk geworden dat er een aantal MR leden hun functie neergaan leggen vanwege het accepteren van een nieuwe baan. Denise Heijerman heeft aangegeven om zichzelf nog even de tijd te willen geven om alvorens te komen tot een besluit van hetzij aftreden of herkiesbaar stellen.

Op dit moment van schrijven gaan Janneke Foolen en Aafje Sopers aftreden als PMR lid. En Petra van Deijen, Abdul Yussuf als OMR lid.

Inmiddels is er al een vacature als PMR lid vervuld door Nataska Verbrugen, dus staat er nog een vacature open voor een PMR lid en twee vacatures voor de taak als OMR lid.

 

ENKELE ACTIVITEITEN VAN DE MR HET AFGELOPEN CURSUSJAAR

Nieuwjaarsborrel/Kennismaking PMR en OMR leden

Het afgelopen schooljaar stond als een van de actiepunten genoemd het organiseren van een nieuwjaarsborrel met als onderliggend doel kennismaking met de PMR en OMR leden van de MR. Ons team is namelijk niet altijd even goed op de hoogte van welke ouders meewerken via MR of OR. Tevens kennen ouders en teamleden van het ene gebouw die van het andere gebouw nauwelijks, terwijl wij toch één school zijn. Deze middag werd gehouden op 27 januari in het gebouw van de Kinderfaculteit en was een groot succes.

Het idee is om dit ook komend schooljaar wederom te gaan organiseren.

 

Protocol schoolreis

T.a.v. het schoolreisbeleid op Over De Slinge heeft de MR de directie o.a. de volgende vragen gesteld:

- op welke voorwaarden mogen ouders meegaan met het schoolreisje?

- mogen deze ouders meelopen met het groepje van hun eigen kind, of juist niet?

- wat doen we met kinderen wier ouders geen ouderbijdrage betaald hebben?

Deze punten zijn inmiddels al in een protocol.

In het kort is dit het nieuwe beleid: 

 • Niet betaald dan thuisblijven 
 • Groep 1 tot en met 4 begeleiding van ouders 
 • Groep 5 wel of niet leerlingen begeleid laten rondlopen daarover ligt de beslissing bij de leerkracht.
 • 6 t/m 7 geen begeleiding 
 • Ouders begeleiden geen eigen kinderen 
 • Uitzonderingen op deze regel :
 • indien medisch noodzakelijk  
 • als gedrag begeleiding door iemand anders dan de eigen ouder niet toelaat (dit wordt beoordeeld door leerkracht) Ouders uit OR en MR hebben voorrang daarna worden de hulpouders benaderd via de groepsleerkracht. Protocol overblijfWe gaan voor duidelijke afspraken en regels op de beidde locaties en hopen hiermee ook de kwaliteit te gaan verbeteren. 
 •  
 • In het kader van een school een plan, heeft de MR ook aangedrongen op hetzelfde beleid op beidde gebouwen wat betreft de overblijf.
 •  
 •  
 •  

Godsdienst en levensbeschouwelijk onderwijs

Tevens heeft de MR instemmingsrecht gehad over het tijdstip van de lessen Godsdienst/Levensbeschouwelijk onderwijs binnen het rooster.

Omdat deze lessen in het huidige rooster plaats vinden onder de lestijd, en dit toch wel te kosten gaat van de lestijden/lesprogramma van de leerlingen. Is de directie met het voorstel gekomen om deze lessen komende schooljaar 2019/2020 op de vrijdagmiddag aan te bieden op de momenten dat ook de andere kinderfaculteit activiteiten plaats vinden. Op deze wijze bied de school toch de mogelijkheid tot het volgen van Godsdienstonderwijs aan maar gaat het niet te koste van het lesprogramma.

 

 

Stappenplan formatie

De directie dient de MR duidelijkheid te verschaffen over de middelen (financiën) waarover Over De Slinge beschikt voor de inzet van personeel, alsmede hoe de directie deze middelen wil verdelen over de verschillende functies/taken.

Om hier meer duidelijkheid en zicht op te krijgen heeft de MR een formatie stappenplan opgesteld n.a.v. een bijeenkomst met dhr. Henk Nieborg (Nieborg-act.nl)

Met als doel om al eerder in het jaar op de hoogte te kunnen zijn van de voorlopige formatie. Dit zou de nodige onrust weg kunnen nemen bij alle partijen zowel bij de directie als bij de leerkrachten en de ouders.

Dit valt weer samen met de nodige transparantie die nodig zijn voor het opstellen van de MR-protocollen.

Het formatiestappenplan ligt klaar maar tijdens het opstellen van de formatie van het schooljaar 2019/2020 is hier nog geen gebruik van gemaakt door de directie.

 

Transparantie

Tevens is het onderwerp transparantie ook dit cursusjaar meerdere malen aan bod gekomen. Onze missie is immers dat wij transparantie, gelijke behandeling en onderling overleg in onze school willen bevorderen.

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat transparantie betekent dat elk beleid op Over De Slinge t.a.v. elk gewenst onderwerp duidelijk en bekend moet zijn bij elke betrokkene, en dat de procedures waarlangs dit beleid is/wordt vastgesteld eveneens duidelijk en bekend moeten zijn bij elke betrokkene.

Transparantie betekent in onze ogen dat het beleid op Over De Slinge over elk belangrijk onderwerp voor iedere betrokkene duidelijk is, en tevens ergens terug te vinden is. Transparantie betreft in onze ogen eveneens dat iedere betrokkene duidelijk weet langs welke (stem)procedures dat beleid tot stand komt.

 

 

 

Het onderwerp stappenplan formatie en daaruit volgend de transparantie staan ook volgend schooljaar weer op onze agenda. Deze onderdelen verdienen nog onze aandacht en er zullen nog wat besluiten overgenomen moeten worden.

 

Terug