MR

Notulen vergadering 28 maart 219

 

Datum:28 maart 2019 

Aanvang: 19.30 

Locatie:   Personeelskamer Sommelsdijkstraat 

Aanwezig: Ruud, Jatifah, Sandra, Linette, Petra, Korlien, Denise, Aafje, Majorry en Janneke 

 

 

 

 

  1. Opening 

 

  1. Vaststellen agenda

 

  1. Mededelingen:

* Ruud licht het verificatieonderzoek van de inspectie, het bijbehorende herstelplan         en de komst van Han de Jonge toe. 

* In het team is vanmiddag een eerste stap gezet m.b.t. het werkverdelingsplan. 

* De MR agenda wordt niet meer rondgemaild, maar zal in Sharepoint gezet worden. 

 

  1. Actielijst:

Zorgplan/schoolondersteuningsprofiel: 

Aafje heeft contact gehad met het VOO. Het zorgplan is komen te vervallen in de Wet Primair Onderwijs (WPO). Per 1-8-2014 is passend onderwijs van kracht. Vanaf die datum zijn scholen verplicht te beschikken over een schoolondersteuningsprofiel (SOP). De WPO verplicht ons een SOP te hebben en eens per 4 jaar opnieuw vast te stellen. De MR heeft hierover adviesrecht.  

Het VOO heeft aangegeven dat de regelgeving waarschijnlijk aangepast wordt naar ieder jaar opnieuw vaststellen. Dan heeft de MR dus ieder jaar opnieuw adviesrecht.  

N.B: Het VOO gaf aan dat veel scholen de term zorgplan nog altijd hanteren en onder die noemer opnemen in de schoolgids en dat de oudergeleding van de MR (OMR) instemmingsrecht heeft over de schoolgids. 

Dat recht heeft onze oudergeleding nog niet eerder uitgeoefend. Besproken wordt dat we dit per direct wel gaan doen. 

Ruud geeft aan de schoolgids altijd in de zomervakantie te maken en klaar te willen hebben voor de kennismakingsgesprekken, deze vinden plaats in week 2 van het schooljaar. Aangezien de OMR de gelegenheid moet krijgen om deze gids goed door te nemen en hun instemmingsrecht uit moet kunnen oefenen, besluiten we dat de eerste vergadering van de MR met ingang van schooljaar 2019-2020 in de eerste schoolweek plaats zal vinden. Ruud levert de (voorlopige) schoolgids per mail aan in de zomervakantie.  

 

5.Verkiezingen: 

Er komt een vacature in de PMR. We volgen de procedure zoals vorig jaar. Janneke zal e.e.a. communiceren richting het team. Bij meerdere kandidaten wordt gevraagd om een motivatie en volgt een stemming. 

 

 

 

 

6.Schoolreis: 

Ruud heeft het beleid voor de schoolreis geformuleerd. Hij geeft het beleid door aan de werkgroep protocollen en zal het communiceren naar het team. In het kort is dit het nieuwe beleid: 

1 juli: alle groepen naar Efteling 

Niet betaald=thuisblijven 

1 t/m 4=begeleiding van ouders 

5=wordt nog nagevraagd bij Dijana en Özlem wat ze willen 

6 t/m 8=geen begeleiding 

Ouders begeleiden geen eigen kinderen 

Uitzonderingen op deze regel [Symbool] indien medisch noodzakelijk  

[Symbool] als gedrag begeleiding door iemand anders dan de eigen ouder niet toelaat (dit wordt beoordeeld door leerkracht) 

Ouders uit OR en MR worden als eerst gevraagd 

Daarna hulpouders (via Abeba en Dharma) 

 

  1. 7 Levensbeschouwelijk onderwijs 2019-2020

Ruud geeft aan dat de mogelijkheid bestaat om de lessen voor levensbeschouwelijk onderwijs op woensdag of vrijdagmiddag aan te bieden. Hiervoor is toestemming van de MR nodig. Alle aanwezige leden brengen hun stem uit. Abdul zal door Jatifah via mail om zijn stem gevraagd worden.  

N.B. Inmiddels zijn alle stemmen uitgebracht. Een meerderheid stemt in met het voorstel de lessen vanaf schooljaar 2019-2020 aan te bieden na schooltijd, op woensdag- of vrijdagmiddag.  

 

8.Formatieplan 

In februari hebben we een informatiebijeenkomst gehad met Henk Nieborg over het proces rondom de formatie. Jatifah heeft een opzet gemaakt voor een stappenplan per maand. Enkele kanttekeningen vanuit Ruud: De acties die in februari beschreven staan, kunnen beter naar maart verplaatst worden.  

We spreken af de volgende vergadering het stappenplan definitief te maken. Dit omdat Ruud nog informatie rondom de begrotingscyclus moet ontvangen.  

 

9.Sluiting (20.45) 

 

 

Terug