MR

Notulen vergadering 22 februari 2018

MR

Datum:          22 februari 2018

Aanvang:      19.30

Locatie:         Personeelskamer Sommelsdijkstraat

Aanwezig:     Abdul, Linette, Petra, Sandra, Jatifah, Aafje, Denise, Peter, Ruud (directie), Marlies (GMR), Janneke

 

 

  1.      Opening

 

  1. Vaststellen agenda:

                    Agenda blijft ongewijzigd

 

  1. Mededelingen:

                    -     Peter heeft een envelop ontvangen, deze is voor Jatifah. Het is niet iets waar we

direct iets mee moeten. Janneke bewaart het bij de rest van de ‘fysieke’           documenten.

  • Via BOOR kan er een startcursus voor de MR gevolgd worden. Daar is animo voor. Janneke schrijft Petra, Linette en Sandra in voor 14 maart. Jatifah en Janneke gaan 28 mei.
  • De PMR komt 16 maart bijeen om ‘ruimte in regels’ te bespreken.

 

  1. Actielijst:

                        De actielijst wordt doorgenomen en waar nodig aangepast.

                   

  1. Begroting:

                    Ruud licht de begroting toe. De MR gaat akkoord met de begroting.

 

  1. Marlies/GMR:

Marlies (GMR) en de MR stellen zich aan elkaar voor. Marlies licht uitgebreid toe wat haar functie/rol binnen de GMR is, wat de GMR als doel heeft etc. Er volgt een gesprek. De MR stelt enkele vragen, met name over het traject van de begroting. Marlies geeft aan dit op een later moment terug te koppelen.

Afgesproken wordt dat ieder lid van de MR Marlies direct kan mailen met vragen o.i.d. Voor Marlies is de voorzitter/Jatifah binnen onze MR haar contactpersoon.

 

  1. In groepen werken aan formulering transparantie :

Wegens tijdgebrek verplaatsen we dit naar de vergadering van 22 maart. In maart staat het meerjarenbeleidsplan op de agenda, maar dat is nog niet voor dit jaar.

                       

  1. Sluiting
Terug