MR

jaarverslag MR 2021-2022

 

ALTIJD IN BEWEGING

 

 

Jaarverslag

cursusjaar 2021/2022

van de

Medezeggenschapsraad

van obs Over De Slinge

 

Rotterdam, juni 2022

 

 

Inleiding

Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool Over de Slinge. Dit jaarverslag is bedoeld om als MR verantwoording af te leggen over haar activiteiten in het schooljaar 2021-2022.

 

FUNCTIE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Een MR heeft medezeggenschap in beleid. Het beleid op onze school wordt (groten)deels bepaald door de wet, de minister en ons bestuur (Stichting BOOR). De wet en de minister bepalen het landelijk beleid voor elke basisschool in Nederland. Ons bestuur bepaalt nader beleid voor al zijn scholen in het Rotterdamse. Dit bestuursbeleid wordt gecontroleerd door onze GMR (de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Stichting BOOR) die daarvoor dus medeverantwoordelijk is.

Op Over De Slinge maakt onze directie het overige beleid, d.w.z. het beleid voor al wat niet alreeds door wet, minister en bestuur/GMR is geregeld. Voor dat laatste stukje beleid is onze directie verantwoordelijk; en daarin heeft onze MR-medezeggenschap, wat onze MR dus medeverantwoordelijk maakt voor het beleid op Over De Slinge.

 

SAMENSTELLING MR

Onze MR heeft al enkele jaren tien leden: vijf OMR-leden en vijf PMR-leden. De wettelijke eis is dat er evenveel OMR-leden in de MR zitten als PMR-leden. Onze reglementaire eis is dat er minimaal acht leden in onze MR zitten. In ieder geval moeten er altijd evenveel ouders als personeelsleden lid zijn van de MR: fiftyfifty.

In ons reglement hebben wij tevens opgenomen hoe lang MR-leden geacht worden te functioneren, en wanneer zij dus vervolgens dienen af te vloeien.

Voor het komende cursus jaar staan er twee MR leden op de rol om vervangen te  worden of zich wederom herkiesbaar te stellen.

Zitting hebben genomen in de MR in de periode 2021/2022

Vanuit de Personeelsgeleding (PMR)

                                                                                                         Functie

Korlien Egmond                                                                            secretaris

Carla Schuurman                                                                                                             Nataska Verbruggen                                                            penningmeester                 Peter Ekhart                                                                                  co-notulist

 

Vanuit de OMR        

                                              Zitting in MR sinds

Sandra Mohan                                2017                                     voorzitter                 Linette Zaalblok                            2017                                     co-notulist

Mandy                                              2022

Tijdens de periode 2021-2022 is er 1 OMR lid afgetreden.

 

ENKELE ACTIVITEITEN VAN DE MR HET AFGELOPEN CURSUSJAAR

De MR heeft adviserende, controlerende, informerende en beslissende taken.

 • Het MR reglement is geüpdate, aangepast en opnieuw acoord bevonden.
 • Verkiezing nieuwe MR leden; Enkele nieuwe ouders hadden zich opgegeven een heeft kort deel uitgemaakt van de MR maar momenteel zijn er drie vacatures voor OMR en een voor PMR leden.
 • Updaten van de schoolgids is een jaarlijks terugkomende activiteit. Deze is aangepast en geaccordeerd.
 • Het pestprotocol, activiteitenplan, ontruimingsplan en sociaalveiligheidsplan worden ter informatie, ter goedkeuring, voor feedback en soms voor besluitvorming aan de MR voorgelegd. Tijdens een vergadering besproken, van feedback voorzien en retour gestuurd naar de directie of teamleden belast met de vormgeving.
 • PMR: Arbobeleid, verslag en begroting NPO gelden voor arbeidsintensieve wijken onder de loep genomen en van feedback voorzien.
 • Toetreding tot de GMR. Een MR lid zal de notulen van de GMR nagaan en de MR informeren over de actuele onderwerpen.

 

 

 • Het jaarplan is geëvalueerd: Het Educatie traject voor leerkrachten is een twee jarenplan. De interventies worden voortgezet.

           Doorgaan op veiligheid.

           Leefstijl verlengen en concretiseren.

           Leerlingenraad continueren

           Pesten verbeteren en in goede banen leiden

           Visie verbeteren

           Samen werken aan burgerschap.

           Kleuters en groep 3 methode met sprongen vooruit. De leerkrachten volgen                                         een cursus hiervoor.

 

 • Nieuwbouw: Projectgroep is bezig (directie en leerkrachten eerste bijeenkomst is geweest m.b.t wensen /ideeën nieuwbouw. De plannen zullen aan de directeuren, de leerlingenraad en ouderraad bekend worden gemaakt. Er is een tekening in de maak waarin de plannen omschreven zullen worden. De activiteiten zijn in volle gang.
 • Tevredenheidspeiling: Directie analyseert tevredenheidspeiling zodat aan het einde van het schooljaar hierop feedback kan worden gegeven.
 • Begroting: In april stond de school op een positief saldo.
 • Evaluatie functioneren MR: De huidige MR leden ervaren de huidige sfeer als rustiger en gemoedelijker. Er is ruimte voor elkaars mening en we kunnen ook kritisch zijn naar elkaar. Hopelijk melden meer ouders zich aan voor de MR verkiezingen.
 • Bij de aanstelling van Patricia als directeur heeft de MR een adviserende rol gehad. De MR adviseerde positief en per 1 februari 2022 werd Patricia aangesteld.
 • De MR levert een actueel informatief stukje voor de nieuwsbrief.

 

 

 

 

 

 

Schooltijden

Er is een enquête ter evaluatie van de schooltijden uitgezet.

Ontwikkeling

Het verder ontwikkelen van een open en benaderbare MR waar de communicatielijnen kort en doeltreffend zijn (o.a. inrichting digitale MR-omgeving). Dit om het contact met de achterban (personeel en ouders) drempelverlagend te houden.

Nieuwsbrief

Dit studiejaar is de MR gestart met het leveren van een bijdrage in de nieuwsbrief. Hierin wil de MR zijn taken van de afgelopen periode en de komende maand onder de aandacht van het personeel en de ouders (achterban) brengen.

Overleg

Het uitbouwen van een constructief-kritische relatie met het (boven schools) management en bestuur (o.a. meer proactieve benadering). Afgelopen studiejaar is her verder aan gewerkt. De communicatie met directie is dit studiejaar positief verbeterd.

Stappenplan formatie met ondersteuning van derden

De directie dient de MR duidelijkheid te verschaffen over de middelen (financiën) waarover Over De Slinge beschikt voor de inzet van personeel, alsmede hoe de directie deze middelen wil verdelen over de verschillende functies/taken.

De directie (Patricia)heeft afgelopen studiejaar de nodige informatie met de MR gedeeld aan het begin van de MR vergaderingen.

Het door de MR opgestelde stappenplan met als doel om al eerder in het jaar op de hoogte te kunnen zijn van de voorlopige formatie in samenspraak met de directie.

 

 

 

 

Transparantie

Tevens is het onderwerp transparantie ook dit cursusjaar meerdere malen aan bod gekomen. Onze missie is immers dat wij transparantie, gelijke behandeling en onderling overleg in onze school willen bevorderen.

Transparantie betreft in onze ogen nog steeds dat iedere betrokkene duidelijk weet langs welke (stem)procedures dat beleid tot stand komt.

Het onderwerp stappenplan formatie en daaruit volgend de transparantie staan ook volgend schooljaar weer op onze agenda. Dit proces is nog onder constructie.

Ook op dit punt is afgelopen studiejaar vordering geboekt en hoopt de MR de ingeslagen weg te blijven volgen.

Het functioneren van de MR

De MR maakt gebruik van verschillende modellen om het planmatig aanpakken van taken en verantwoordelijkheden (o.a. opstellen activiteitenplan) te bevorderen. Aan het begin van elk cursusjaar maken wij een activiteitenplan om termijnen en doelen vast te leggen. Dit plan wordt tijdens elke MR vergadering als leidraad gebruikt en steeds aangepast. Als MR proberen wij zoveel mogelijk ouders te betrekking bij de school. Mocht u een activiteit missen in ons plan, geef het dan aan ons door zodat wij er samen naar kunnen kijken.

 

Vergaderdata

In dit cursusjaar zijn op de volgende dagen vergaderd:

2 september 2021 om 19.30 uur

7 oktober 2021

25 november 2021

20 januari 2022

24 februari 2022

7 april 2022

19 mei 2022

9 juni 2022

23 juni 2022

 1 juli 2022 om 18.00 uur afsluiting cursus jaar.

Patricia heeft meerdere keren aan het begin van de MR vergadering actuele onderwerpen toegelicht.

 

 

 

 

                       

                       

Terug