MR
Notulen vergadering 8 oktober 2020

Notulen vergadering 8 oktober 2020

Notulen          MR vergadering

Datum                   : 08-10-2020

Tijd                         : 19.30 uur – 21.00 uur

Plaats                     : Sommelsdijkstraat

Aanwezig:             Korlien (voorzitter), Carla, Peter, Sam, Sandra, Ishan Jatifah(inbel) en Linet(notulen)

Afwezig:                Chequita en Nataska (allen met kennisgeving)

 

 

 • Taakverdeling MR 
 • Brievenbus Krabbedijkenstraat

 

Om 19.35 uur start Korlien de vergadering en heet allen welkom. De agenda wordt aangepast. Bij punt 2. Komt schoolplan bij en agenda punt 9. Budget wordt toegevoegd.

Taken: Carla gaat het legen van de brievenbus op de Krabbedijkestraat overnemen van vertrokken lid Majorry. Korlien blijft zorgen voor de brieven op de sommelsdijkstraat.

Linette en Sam zorgen beurtelings voor de notulen. De notulen moeten binnen anderhalve week na het overleg gemaild worden.

Sam zet de notulen na goedkeuring op SharePoint.

Korlien blijft secretaris.

De school app is geüpdatet. De nieuwe MR leden staan erbij. De MR groepsmail is ook aangepast alleen Ishan moet er nog bij. Korlien geeft dit door aan Lynne.

 

 • Notulen 9 juli en 10 september 2020 
 • Activiteitenplan (wordt volgende week ma/di doorgestuurd) 
 • Jaarverslag MR 2019-2020 
 • Schoolplan

 

 Notulen 9 juli en 10 september vastgesteld.

Activiteitenplan accorderen komt volgende vergadering op de agenda. 

Jaarverslag summier maar akkoord.

het jaarverslag van schooljaar 2020/2021 zal door Peter gemaakt worden. 
 Er zitten wat slordigheidfoutjes in het Schoolplan. Carla noteert de feedback voor Lynne. Nog geen acc.

 

  

 • Verslag inspectiebezoek
 • betaling kosten TOS
 • innen ouderbijdrage
 • . Majorry 2 dagen groep, 4 Pauline 1 dag meer groep 3
 • concept begroting (lln. aantal + onderbouwing)
 • status werkdrukverlichtingsgelden

 

 • Is er nog een tussentijdse telling lln. aantal in februari??
 • Tos word uit subsidie gelden betaald.
 • Ouderbijdrage verrekenen met overblijfgeld 2019/2020 zoals is afgesproken met de ouders? Korlien vraagt dit aan Lynne.
 • Het gaat hierbij niet alleen om de ouderbijdrage voor schooljaar 2020/2021 te verrekenen met het overblijfgeld 2019/2020, maar ook met ''het restant'' van de ouderbijdrage van schooljaar 2019/2020. Schoolreis kon in schooljaar 2019/2020 door Corona niet doorgaan.
 • Formatie besproken Pauline gaat 1 dag meer groep 3 doen
 • Annemiek komt de volgende MR vergadering een toelichting geven op de begroting.
 • Er heerst nog onduidelijkheid bij de MR met betrekking tot de doorbelasting van de loonkosten van Lynne en Han m.b.t. de werkzaamheden gedurende het hersteltraject en de €50.000 die door BOOR is doorbelast wat heeft geresulteerd in het wegbezuinigen van 1 leerkracht.

 

Nieuwsbrief naar ouders

 • 1x per maand door directie
 • 1x per 2 weken vanuit BOCO

 

Er komt ook een stuk uit de MR in de maandelijkse nieuwsbrief vanuit de directie. De bedoeling is om ouders en het team op de hoogte te houden van onze activiteiten. Peter gaat maandelijks de input leveren voor de nieuwsbrief.

 

nieuwe directie/BAC

 

 

 • stand van zaken
 • nieuw lid kiezen (Denise is eruit)

 

Er zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen rondom het werven van een nieuwe directeur.

Annemiek mailen met de vraag over een update mbt de stand van zaken.

 

De BAC aanvullen.

De Bac belegt een overleg (online).

 

Corona (punt 1 en 2 stukken van directie)

 • plan van aanpak
 • maatregelen bij thuiswerk
 • voorstel bijdrage ouderbijdrage zie pnt 2

 

 • Plan van aanpak bij mogelijke thuisonderwijs situatie vraagt om wat opheldering groepen 6,7 en 8 contact om de twee weken….wat is de gedachte daarachter?
 • Term langdurig….. hoe lang is dat in dit geval….aanduiding in dagen of weken?

 

Budget

Er is nog budget voor het lopend jaar (tot en met december 2020)

Nadenken waar het aan besteed kan worden. Een mr cursus start en effectief??? ( budget onvoldoende)

Brievenbussen voor de MR op beide locaties??? Er wordt nog nagedacht

 

Rondvraag en sluiting

 

Sandra: Lynne heeft subsidie aangevraagd voor de schoolpleinen van beide locaties.

Een plan om in noodgevallen via teams te vergaderen.

Afspraak bij de helft plus 1 aanwezig (6leden) gaat het overleg door. Ongeacht de geleding.

Jatifah: doorgeven aan Annemiek dat ze om 20.00 uur verwacht word de volgende vergadering.

Vragen die mogelijk meer uitleg in het antwoord nodig hebben eerder opsturen zodat Lynne ze door kan mailen naar Annemiek.

 

Om 21.15 Bedankt Korlien alle aanwezigen en sluit de vergadering.

 

 

 

Terug