MR

Notulen Vergadering 20 februari 2020

Datum:       20 februari 2020

Aanvang:    19.30 uur

Locatie:    Personeelskamer Sommelsdijkstraat

Aanwezig: Nataska, Sandra, Korlien, Carla, Majorry

Afwezig:     Linette, Mo, Chequitta, Özlem, Jathifa (met berichtgeving)

                   Korlien vervangt de voorzitter.

Starttijd:    19:40 uur

 

 

 

 

  • Opening

 

Opening en vaststellen van de agenda.

Notulen van 16-01 akkoord aantekening notulen van 16/12 en 16/01 moeten nog toegevoegd worden op de SharePoint en de website zo ook na het geven van akkoord de notulen van 20/20

 

  • Antipest protocol

 

De opmerkingen zijn ingestuurd door Korlien en zijn verwerkt.

 

  1. MR-regelement.

Deze worden aangepast door Mo maar is nog niet gebeurd wordt meegenomen naar de volgende keer.

 

  1. Stand van zaken nieuwe directeur (op 20 febr.)

Annemiek heeft zich niet gehouden aan de voorgestelde afspraken.

Profielschets staat nog niet op de site zoals deze moet zijn.

Er zijn wel wat aanpassingen gedaan maar deze voldoen nog niet aan onze ideeën.

 

Ter sprake komt of het een idee is om vragen op te stellen voor de sollicitatiegesprekken?

Bijv.:

- Wat vindt u van de rol van de MR?

- Hoe ziet u de samenwerking met de MR?

Er wordt eerst nagegaan wat de vragen vanuit de BAC zullen zijn, evt. kunnen deze nog aangevuld worden door de MR.

De BAC informeert de MR en de rekruteer stuurt de BAC aan.

12 maart 1ste gesprek.

 

  • Mededelingen n.a.v. het voorgesprek met directie.

 

Schoolplan 2de ruwe versie is ingeleverd de ambitie en plannen zijn hierin verwerkt.

1 April moet deze verder aangepast zijn.

 

Overblijf: de overblijf zoals deze nu gaat wordt positief ervaren, er is meer rust en de splitsing overblijftijden bevallen beter.

Of er wel of niet gebruikt gaat worden van eet moeders in de klas is nog niet duidelijk i.v.m haalbaarheid, of er genoeg (geschikte)ouders zijn die dat kunnen qua tijd en inzet.

Als het duidelijk is of deze vorm van overblijf bevalt dan wordt deze ingezet ook op de locatie Krabbendijkstraat.

 

Formatie(uitgaande situatie op 20 febr.):

Er is nog geen geschikte kandidaat voor de vacature van Liv.

Het gaat om een fulltimefunctie , Sien is benaderd voor evt. tijdelijke inzet maar nog niet duidelijk of dit door gezet gaat worden.

 

 

Begroting:

De volgende MR-vergadering krijgen we meer informatie rondom de begroting.

 

 

Inspectiebezoek:

Deze staat gepland op 30 maart. Er is al veel aangepakt en doorgezet door het gehele team.

Antwoordt op de vraag hoe lang het duurt eer dat de school dan het officiële rapport ontvang is 4/6 weken. Maar aan het eind van de dag wordt het resultaat wel al teruggekoppeld aan het team.

 

  • Cursussen

 

Sandra heeft navraag gedaan naar verschillende mogelijkheden tot het volgen van cursussen. Maar op dit moment is er nog geen aanbod beschikbaar waar wij profijt van zouden hebben. Ook i.v.m. onze volle planning etc.

Na de zomervakantie komt dit onderwerp weer aanbod en wellicht is er dan weer wat ruimte, hetzij een interessante cursus etc.

 

  • Evaluatie MR

 

Afgesproken wordt 1 keer per jaar een evaluatie n.a.v. de actielijst/activiteitenplan.

O.a. Wat is er bereikt? , Is het naar verwachting gegaan?

 

  • Functieprofiel MR-lid

 

Deze moet gemaakt worden door alle MR-leden.

En moet de taakomschrijving van ieder MR-lid bevatten zoals de Voorzitter, Secretaris, Notulant, Penningmeester etc.

 

  • Communicatie

 

Sandra heeft een voorzet gemaakt deze is bespreekbaar gemaakt.

Bij een eerdere MR-vergadering is dit ook al ter sprake gekomen.

Belangrijk om naar elkaar te blijven reageren , probeer dingen bespreekbaar te houden.

 

 

  • Budget begroting MR

 

Het geld wat overblijft uit de MR-pot wordt aan het eind van het jaar verdeeld over de OMR leden de ouders. Het gaat om een kalenderjaar, op 1 januari ontvangt de MR weer het nieuwe budget.

 

Weer navraag doen naar de mogelijkheid tot het aanvragen van een eigen MR-pas /rekening.

-Wat is de regeling vanuit het Bestuur omtrent de gang van zaken van een eigen pas, budget etc?

Nataska gaat navraag doen naar de regelgeving, verwerkt dit alles tot een inzichtelijk geheel en mailt dit ter kennisgeving naar Ruud.

 

In overleg met de nieuwe directeur worden de stappen opnieuw besproken hoe dit verder in de toekomst zal gaan.

 

Volgende MR-vergadering:

26 maart verplaats naar 11 juni Locatie Sommelsdijkstraat 19:30

Terug