MR

Notulen Vergadering 16 december 2019

Notulen

Datum:                maandag 16 december 2019

Aanvang:            19:30 uur

Locatie:                Personeelskamer Krabbendijkestraat

Aanwezig:          Ruud (vanaf opening tot en met agenda punt 8), Chequita, Jatifah (Voorzitter), Korlien, Linette(Notulen), Mo, Nataska en Sandra

Afwezig:              Majorry (met kennisgeving)

 1. Opening
 2. Om ongeveer 19:30 uur opent de voorzitter de vergadering.
 3. Vaststellen agenda

                Op verzoek van Korlien wordt aan agenda punt 14 W.v.t.t.k. het reglement toegevoegd.

 1. Evaluatie proefinspectie
 2. Ruud geeft aan dat de uit de proefinspectie resultaten is gebleken dat er een voldoende gescoord zou worden indien het een normale inspectie was geweest. Het rapport bevat Tips en Tops die Ruud heeft toegelicht. De officiële inspectie is net voor of kort na de voorjaarsvakantie. De resultaten zullen na ontvangst zo snel mogelijk terug gekoppeld worden naar de MR.
 3. Begroting / formatieTekortkomingen worden door het bestuur van Boor aangevuld vanuit het weerstandsvermogen. Lynne is er nog tot en met de inspectie en Han tot en met begin maart 2020. De begroting staat in een programma genaamd Capisci die een module heeft waaruit ook een MR verslag gegenereerd kan worden in de toekomst.
 4. Ruud heeft een uiteenzetting gegeven over de begroting.
 5. OverblijfOok gaan er eetmoeders gezocht worden. Dit is financieel haalbaar met bijdrage ouders overblijf.
 6. De Pilot op de Sommelsdijkestraat (Bart en Dock/Tos) is door de meeste leraren als positief ervaren. Het team heeft nu besloten voor dit schooljaar 2019 – 2020 de werkdrukgelden hieraan te besteden, anders gaan de gelden verloren. PMR en werkdrukgroep gaan in overleg. Na groenlicht mogelijk ook Dock / Tos bij overblijf op de Krabbedijkenstraat.
 7. Herstelplan
 8. Dit moet volgens planning in januari 2020 af zijn.
 9. Het schoolplan kan tot 1 april aangepast worden. Momenteel is er een ruwe opzet beschikbaar. Er moeten nog 2 punten van de feedback aangepast worden namelijk de Ambities moeten nog beschreven worden en er moet worden verwezen naar de andere beschikbare plannen ipv stukken van de plannen steeds weer toe te voegen. Ruud schrijft dit in de kerstvakantie. MR wacht eindplan af om adviezen te kunnen geven. Er is een Ukkiegroep gestart op de Krabbedijkenstraat. Dit is een groep voor kinderen onder de 2 jaar op de dinsdag ochtend.
 10. Protocollen: pesten en te laat komenTe laat komen wordt van blok tot blok bijgehouden. Ieder blok begint de telling opnieuw.
 11. Het Pestprotocol is af. Er komen 2 anti – Pest coördinatoren Leila op de Krab en Christian op de Sommelsdijke. TiTo……………
 12. Mededelingen
 13. Zijn in agendapunten 2 t/m 8 reeds verwerkt.
 14. Accorderen notulen 7 nov. 2019
 15. Notulen zijn akkoord.
 16. ActielijstDe enquête moet zeer zorgvuldig opgesteld gaan worden
 17. Inventarisatie schooltijden: Wij zijn laat met de inventarisatie. Mogelijk zou er een scholen verkenning kunnen plaats vinden met betrekking tot schooltijden. Hoe doen de scholen in de wijk het? Hoe doen de populaire scholen op Rotterdam Zuid het.
 18. Functieprofiel en vaststellen benoemingscommissieAnnemiek Dijkhuizen uitnodigen voor de vergadering van 16 januari en anders woensdag 15 januari van 17.00 tot 20.00 of dinsdag 16.00 tot 18.00.
 19. Voorstel: Team per mail informeren over de Profielschets, ze in de gelegenheid stellen punten in te dienen en aan te geven of ze in de sollicitatie commissie willen. Uit de voorkeuren kiezen. Reacties voor of rond 10/13 januari 2020.
 20. CommunicatieIn gecombineerde bouwvergaderingen mededelingen doen mbt de activiteiten van de MR om de MR onder de aandacht te brengen van het team.Duidelijke termijn van reactie aangeven in email.Statuten: aanpassen en instemmen.Sandra maakt de mappen die bij de conciërges van beide locaties komen te staan met de: notulen, agenda’s, af-/goedkeur brieven en statuten.
 21. Administratie: ook de brief van Goed- of Afkeuring op SharePoint
 22. MR begroting/planning en Cursus/Training agendapunten volgende keer
 23. SharePoint updaten.
 24. Sandra heeft een opzet gemaakt en gemaild. Dit besproken word verder uitgewerkt.
 25. W.v.t.t.k.6 weken vooraf is meestal niet haalbaar aanpassen naar 4 weken vooraf.
 26.  
 27. Het Reglement
 28. Rondvraag
 29. Kan de agenda korter? Wat gaat voor? Conclusie bij ons vergader cyclus is het niet vreemd dat de agenda zo lang is.
 30. Sluiting
 31. Om 22.19 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt alle leden voor hun aanwezigheid.

 

Vergaderdata:

Do 16-01              Som

Do 20-02              Som

Do 26-03              Som

Do 23-04              Som

Do 11-06              Som

Vr 10-07               Som

Terug