MR

Notulen vergadering 5 juli 2019

Datum:          5 juli 2019

Aanvang:      18.00

Locatie:       Personeelskamer Sommelsdijkstraat

Aanwezig:    Ruud, Han, Nataska, Jatifah, Sandra, Petra, Linette, Abdul, Korlien, Majorry, Aafje, Denise, Janneke

 

 

 

 

 1.      Opening

 

 1. Vaststellen agenda

Janneke maakt nog de notulen voor deze vergadering. Zet het jaarverslag 15 juli op Sharepoint en maakt de actielijst. Geeft tevens aan beschikbaar te zijn voor vragen etc. bij opstarten nieuwe secretaris/secretaresse.

Update; Jaarverslag heeft kleine vertraging, wordt door Majorry zelf op Sharepoint gezet na goedkeuring.

 

 1. Mededelingen

 

 1. Actielijst

Weinig aanpassingen, Janneke past de actielijst aan. Verwerkt daarin ook de acties van vorige vergadering. Korlien heeft deze verwerkt in de notulen.

Vacatures PMR: Janneke doet nog een oproep richting team è aansluiten bij vergadering van 5/9 is mogelijk.

Denise wil nog even afwachten of er nog collega’s zijn die zich melden bij de MR. Ze wacht de vergadering van 5/9 af. Zijn er geen collega’s die de MR willen versterken, dan blijft ze nog een jaar.

 

 1. Formatieplan

MR wordt geïnformeerd: Woensdag 3 juli heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Ruud, Petra, Sandra en Jatifah. De aanleiding voor het gesprek heeft Jatifah per mail naar de MR gestuurd. De communicatie laat te wensen over en het vertrouwen is niet wat het zou moeten zijn.

Jatifah geeft aan zich zorgen te maken als MR voorzitter, maar zeker ook als ouder. Linette en Sandra geven in de vergadering aan deze zorgen te delen. Met name de zorgen om groep 6 zijn groot.

Op dit moment zijn er nog twee vacatures: kleutergroep Krabbendijkstraat i.v.m. vertrek Moniek en groep 6 Sommelsdijkstraat i.v.m. vertrek Janneke.

Ruud geeft aan liever geen gebruik te moeten maken van ‘Dit is Wijs’. De kosten zijn hoog en de kwaliteit is niet altijd gewaarborgd.

Vanuit het bestuur wordt ook hard gezocht naar mensen om de vacatures op te vullen. Ruud en Han geven m.b.t. formatie een plan b/noodplan te hebben bedacht.

Voor de kleutergroep op de Krabbendijkestraat is Marlies gevraagd. Groep 6 op de Sommelsdijkstraat wordt door Henk en Lotte gedaan. Dit plan wordt dinsdag naar het team gecommuniceerd.

MR geeft aan graag een uren- en takenoverzicht te ontvangen. Indien iemand geen groep heeft op een werkdag dan moet het duidelijk zijn wat de werkzaamheden van die persoon zijn die dag.

Ook ontvangt de MR graag een taakomschrijving van de IB. Hier is eerdere jaren ook reeds om gevraagd, maar tot op heden niet ontvangen.

 

 1. Jaarplan

                   MR krijgt de ruimte om inhoudelijk te reageren op het jaarplan.

 • Waarom hebben wij Schakelgroepen? èvoorheen moest er per wijk een lespunt ingericht worden voor nieuwkomers. Inmiddels hebben we voldoende expertise om deze groepen te behouden. School ontvangt ook subsidie voor deze groepen. Bovendien ziet school hierin een sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid.
 • Bij het vorige inspectierapport was ‘het zicht op kwaliteit’ ook al niet in orde. Hoe kan het dat er al die jaren geen verbetering heeft plaatsgevonden? èRuud geeft aan dat het vorige eigenlijk wel in orde was, maar we de ambitie uit het groepsplan gehaald hebben en we daarom nu onvoldoende scoren.
 • Blz. 8 Opbrengsten eindtoets komen in schoolgids. Verplicht om laatste 3 jaar weer te geven.
 • Blz. 10 Gegevens zijn niet up-to-date. Worden aangepast door directie.
 • Blz 13. Monitoring ontbreekt (3-wekelijks). Flitsbezoeken moeten worden genoemd.
 • Blz. 14 Wat is een ‘kleine groep’? Kleutergroepen: 20 leerlingen
 • Reguliere groepen: 23 á 24 leerlingen
 • Blz. 24 Worden kinderen ui de schakelgroep geplaatst op kennis of leeftijd? Streven is op kennis, dit is in de praktijk niet altijd mogelijk.

                   Voor het gehele plan geldt het volgende:

 • Bronvermelding toevoegen
 • SMART formulering wordt niet consequent toegepast
 • Monitoring wordt gemist
 • Plan dient feitelijk aangepast te worden aan huidige gegevens Er wordt een afspraak gemaakt met directie/Jatifah om resterende vragen te bespreken en te behandelen. Rapportage geschiedt als volgt:Managementrapportage: Ruud en Han leveren dat aan. Dit kan besproken worden op vergadering 5/9TIP Han: vergaderen in een ruimte met een digibord.
 •  
 • In oktober 2019: jaarverslag
 • Een terugkoppeling hiervan kan 5/9 gedaan worden richting MR.
 •  

 

 1. Communicatie en transparantie

                        Bij eerdere agendapunten is dit reeds min of meer ter sprake gekomen.

Gevoelens zijn gemengd, maar het gebrek aan vertrouwen én transparantie overheerst.

Het te laat of helemaal niet aanleveren van documenten wordt als zeer storend ervaren.

De MR heeft haar advies- en instemmingsrecht niet naar behoren uit kunnen oefenen. De ontwikkeling van het activiteitenplan heeft niet de gewenste verandering opgeleverd is de conclusie na bijna twee jaar.

Voorstel Han/Ruud:

Maandelijks vooroverleg tussen voorzitter, een ander MR-lid (secretaresse?) en directie. Tijdens dat overleg de agenda bepalen, n.a.v. de lijst die op 5/9 vastgesteld wordt. Dit kan een korte bijeenkomst zijn.

Dit legt alsnog beslag op de tijd van met name de voorzitter, die dit geheel onbezoldigd doet. Ruud geeft aan dat er wellicht mogelijkheden zijn voor een vrijwilligersvergoeding. Ook het MR-budget kan hiervoor ingezet worden.

Er wordt nog geopperd daar ook voorzitter OR bij aanwezig te laten zijn. Die hebben we niet. Bij de na-bespreking zonder directie blijkt hier ook geen behoefte aan te zijn.

Verder heeft Han eerder in de vergadering aangegeven dat wanneer ouders in het algemeen klachten hebben over de groepsindeling en eerder genoemde zorgen delen, ze deze zorgen kunnen delen in een kort gesprek met de directie. Janneke vraagt maandag even na bij Han hoe deze vorm te geven. (update: Han geeft maandag 8 juli bij Janneke aan dit idee per mail toe te lichten aan de MR).

Er wordt getwijfeld of het maken van nieuwe afspraken nog zinvol is.

In ieder geval wordt afgesproken om op de agenda van 5/9/2019 ‘het maken van afspraken’ op de agenda te zetten.

Tevens staat ‘de schoolgids’ die dag op de agenda. Ruud dient daarvoor de schoolgids tijdig in concept aan te leveren aan de MR. De OMR heeft instemmingsrecht m.b.t. de schoolgids. Dit recht moeten ze kunnen uitoefenen.

De MR gaat voorzichtig akkoord met deze afspraak. Een voorwaarde is echter dat er na 3 maanden een evaluatie plaats zal vinden.

Sandra geeft aan dat ze wat betreft communicatie en transparantie binnen de MR input mist van de leden. Reacties komen slechts van enkele leden. Wanneer er om feedback gevraagd wordt, komt er van sommige leden geen enkele reactie. Graag wanneer er om een reactie gevraagd wordt ook daadwerkelijk en tijdig reageren.

 

Tijdens de na-bespreking wordt duidelijk dat MR het noodzakelijk vindt de GMR in te schakelen voor hulp. Ook is er behoefte aan een vorm van ‘controle’. Deze taak zou bij het bestuur/bovenschools directie kunnen liggen. Het inlichten van bestuur/bovenschools directie lijkt een logische stap in de huidige situatie.

 

Agendapunten voor 5 september 2019:

 • Schoolgids
 • Afspraken maken (moeten meetbaar zijn)
 • Managementrapportage

 

 1. Overblijf

Directie geeft aan: we gaan voor kwaliteit. Er is een gesprek geweest met Bart. Belangrijke factor is dat de overblijf uniform wordt op beide locaties.

Er lopen gesprekken met TOS. In het kort:

 • Werken met pleincoaches TOS
 • Leerlingen groep 7/8 krijgen ook wat verantwoordelijkheid
 • Rol moeders wordt kleiner
 • Vergoeding ouders uit overblijfgeld
 • Vergoeding pleincoaches uit werkdrukverlichtingsgelden
 • Mogelijk wordt ouderbijdrage verhoogd
 • Mogelijk strengere selectie welke kinderen mogen overblijven
 • Streefdatum om e.e.a. in te voeren: herfstvakantie

 

 1. W.v.t.t.k.

Janneke vraagt aan wie ze het secretaresse-stokje kan doorgeven. Niemand biedt zich aan. Het is, vanwege toegang tot Sharepoint en Schoolpraat handig als secretaresse/secretaris uit PMR komt.

Verder geeft ze aan: in een eerdere vergadering is afgesproken dat WVTTK en rondvraag niet op Sharepoint/site gepubliceerd worden. Dat is in de praktijk een tijdrovende en inefficiënte werkwijze. Afgesproken wordt om per direct de volledige notulen te publiceren.

 

 1. Rondvraag

                   Geen punten

 

 1. Sluiting

Er volgt nog een korte nabespreking zonder de directie. Wat ter sprake is gekomen is verwerkt bij bovenstaande agendapunten.

Terug