MR

Notulen vergadering 7 november 2019

Datum:          7 november 2019

Aanvang:      19.30

Locatie:       Personeelskamer Krabbendijksestraat

Aanwezig: Ruud(1ste gedeelte van de vergadering i.v.m. agenda punten 3t/m 6 ,Nataska, Jatifah, Sandra, Linette, Korlien, Mo, Ozlem, Chequita, Majorry

 

 

 

 • Opening

 

 

 

 1. Vaststellen agenda

                       

 

 1.                Herstelplan               plaats vinden.               Boor/onderwijskwaliteit hebben waargenomen dat er al het een ander positief is                Er is al meer gerealiseerd en aangepakt dat in het tijdspad opgenomen was.               Onderwijskwaliteit op school en ontvangt het team direct na afloop de.                       onder de loep genomen.
 2.                bevindingen van deze dag en tijdens de studiedag worden deze punten nog extra
 3.                18 november zijn er weer twee afgevaardigden van de afdeling
 4.                verbeterd en aangepakt.
 5.                De proefinspectie die heeft plaats gevonden door twee medewerkers vanuit
 6.                  3de kwartaal van het schooljaar zal er weer een inspectie door de Rijksinspectie.

*Inmiddels is deze dag al achter de rug en is er geconstateerd dat er weer vooruitgang is waargenomen. Er zijn wederom punten verbeterd en de onderwerpen die nog wat meer aangescherpt moeten worden daar wordt de komende periode op ingezet.

Een aangepast herstelplan wordt/is gemaakt.

 

In verband met het bezoek van de Rijksinspectie moet het schoolplan eind december worden vastgesteld en 1 januari op de site staan.

Het jaarplan wordt niet verder aangepast door Han hierover is navraag gedaan bij Han. Reden is een te korte tijd voor een nieuw plan en Boor heeft aangegeven het een prima plan te vinden.

Han werkt wel mee aan het schoolplan, Lynne zet zich in voor een nieuwe opzet binnen de kleuterbouw. Voor de kleuterbouw is er een nieuw leerlingvolgsysteem aangeschaft Onderbouwd online.

Voor de schakelklassen wordt er een nieuw woordenschat programma aangeschaft.

 

Vraag vanuit de OMR aan Ruud of er voor de ouders meer inzicht mogelijk is bijvoorbeeld door inzage in Parnassys dit zou overlegt moeten worden met het personeel.

Ruud geeft aan dat er meerder gespreksmomenten per jaar zijn voor ouders/verzorgers.

 

 •                  Formatie             nieuw personeelslid aangenomen fulltime i.v.m. afronding bij haar vorige              Het MT is nu bezig met de begroting van het nieuwe schooljaar.

 

 1.              werkgever start zij in Januari.
 2.                  Per januari 2020 is de formatie helemaal rond, er is voor de groep ½ een

                       Het leerlingenaantal weegt mee, bijdrage vanuit de gemeente, eigen talent etc,

                         dit geld wordt ingezet op formatie.

                        Ruud geeft aan op korte termijn de prognose duidelijk te hebben en tijdens de

                         volgende vergadering legt Ruud de voorlopige begroting voor.

                         

                         Enkele vragen nog vanuit de formatie naar de rol/inzet van de onderwijs    

                         assistente en de normjaartaak deze vragen worden via de mail doorgezet.

 

 

5                     Overblijf

                         Nieuwe invulling van de overblijf.

                        Een coach vanuit TOS/Dock maximaal 2 moeders en een junior coach (leerling

                         groep 8) worden verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens het

                         buitenspeelmoment tijdens de overblijf. De plein coach vanuit TOS/Dock is

                         eindverantwoordelijk en stuurt eenieder aan.

                         Tijdens dit buitenspeelmoment worden er activiteiten aangeboden.

                         Groep 3/4/5 hebben met elkaar pauze en zo ook 6/7/8.

                         De kleuters op hun eigen plein.

 

                         De pilot start op de Sommelsdijk en er zal een leerkracht tijdens de pilot steeds

                         aanwezig zijn tijdens dit buitenspeel moment om te kijken en te ervaren hoe het

                         gaat.

                         Dit alles zal gefinancierd gaan worden via het geld van de werkdrukverlichting.

                        Er zijn vragen vanuit de MR of er wel gezorgd gaat worden dat er bekwamen

                         ouders tijdens deze momenten worden ingezet bijvoorbeeld ouders die de  

                         Nederlandse taal goed spreken etc.

                         Ruud geeft aan dat de ouders eerst geselecteerd worden hiervoor moet een

                         functieprofiel worden geschreven, gedacht wordt ook aan het volgen van een

                         EHBO-cursus, geldig VOG en een instructie/cursus hoe om te gaan met bepaald

                         gedrag etc.

 

                         Er zijn ook de nodige vragen rondom de offerte, deze zijn niet helemaal op orde

                         en moeten bijgesteld worden. Ook moet het personeel worden geïnformeerd en

                         hebben zij het recht hun stem uit te brengen i.v.m. het inzetten van het

                         werkdrukverlichtingsbudget.

                         Korlien mailt het team met de vraag of zij met het voorstel akkoord gaan.

                         *Inmiddels is de mail verzonden heeft er een stemming plaats gevonden.

                         Het merendeel van het team heeft tegen gestemd voor inzetten van het geld uit

                        de pot van de werkdrukverlichting.

 

 •                Schoolplan

 

 1.                Zie punt 3

 

     7                  Accorderen notulen 3 oktober

                         Notulen zijn goedgekeurd, kleine aanvulling zittingstermijn Ozlem(voorlopig 1jr)

 

 •                Mededeling terugkoppeling GMR

 

                         Tijdens het bijwonen van een vergadering van de GMR is er navraag gedaan of de

                         werkwijze rondom de communicatie naar de MR van Over de Slinge op de juiste

                        wijze verloopt en gaat. Dit is dus niet het geval.

                         Er is kennisgenomen over het protocol omtrent het verstrekken van informatie.

                         Met dit gegeven is er weer een mail gestuurd naar het MT voor een goede

                         terugkoppeling op de gestelde vragen met het tijdskader om te reageren voor 1

                         December.

 

 •                Actielijst

 

 • Cursus MR 28 november deze heeft inmiddels plaats gevonden.                         informatie,handboek,regelgeving etc.
 •                          Ieder lid van de MR heeft een map ontvangen met
 • Inventarisatie schooltijden Mo en Ozlem
 • MR-rekening Nataska mail/offerte moet nog verwerkt worden.
 • Carla uitnodigen deel te nemen aan de cursus en een vergadering van de MR Korlien
 • Protocollen bijwerken n.a.v. de cursus op 28 november
 • Punt schooltijden blijft staan

 

 

 •                Activiteitenplan bespreken.               Sandra neemt deze taak op zich en heeft deze punten inmiddels  

 

  1.                aangepast/verwerkt.
  2.                Kort aantal punten aangestipt die bijgesteld diende te worden.
 •                Functieprofiel MR             Linette bereid dit voor als startpunt om daarvan uit verder te gaan.             afspraken te hebben rondom communicatie.

 

 1.              Deze punten worden meegenomen in het functieprofiel.
 2.              Communicatie vanuit de MR onderling is het nodig om goede vaststaande
 3.                Het functieprofiel moet vanuit de MR opgesteld worden.

     

 •                Statuten             vergadering. Korlien heeft deze aangepast.

 

 1.                Deze worden doorgenomen en aangepast zoals afgesproken tijdens de

    

 •                Evaluatie voorgesprekken directie             Zoals afgesproken een week voorafgaande aan een MR-vergadering

 

 1.              Korlien(secretaris) en Jilfah(voorzitter) zetten dit voort.
 2.                Deze gespreken blijven doorgang vinden.

 

 •                Jaarplan

 

 1.                Er wordt een brief gestuurd naar het MT m.b.t. het afkeuren van het jaarplan.

    

 •                W.v.t.k

 

  1.  
 •                Rondvraag

 

 1.  

Vergaderdata

Woe 11-12  krab

Do 16-01.   Som

Do 20-02.   Som

Do 26-03.   Som

Do 23-04.   Som

Do 11-06.   Som

Vr 10-7.     Som

Terug